شنبه، آبان ۰۳، ۱۳۹۳

و عدالت

می کشی و می کشن...و باز از عدالت می گویند...من فقط  حقیقت را می زنم. زمانی که به فرزندت یاد می دهی...بگوید تنفر و نه... وقتی به فرزند ظلم می کنی و حقش را می خوری...فراموش می کنی وظیفه مادری و پدری را...
عدالت واژه ای گم شده در زندگی روزمره ما و فریاد آن در جامعه...

هیچ نظری موجود نیست: